Zulu
by Rod Fountain
Louie Louie, Oh s'thandwa, kufanele ngihambe
Louie Louie, Oh s'thandwa, kufanele ngihambe
Intombazanyana encane ingilindele
Ngizobamba umkuhumbi ngiwele ulwandle
Ngizohamba ngomkhumbi ngingedwa vo
Ngibona kulukhuni ukufika ekhaya

Amalanga amathathu sishukwashukwa ulwandle
Ngicabanga ngentombazanyana encane
Emkhunsini ngentombazangweda ngayo
Nginukelwa iphunga layo eumtoti
Kulungile - ke! asibatshele imfihilo yethu!
Ngibona inyanga yase Jamaica esibhakabhakeni
Akusensuku zatshwala ngibone isithandwa sami
Ngiyomthatha ngimone bese
Ngiyamishela ukuthi angisobuye ngimshiye futhi
Louie Louie , Oh s'thandwa sami , ngithe kufanele sihmbe
Asihambe!